Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektrické energie a zemního plynu

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP") upravují práva a povinnosti vznikající mezi Dodavatelem, společností FREE for YOU s. r. o., se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČ: 25336665, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260212, při dodávce elektřiny a dodávek zemního plynu (dále jen „Komodita"), jsou-li sjednány, a Zákazníkem, a to uzavřením Smlouvy o sdružených službách dodávek elektřiny nebo zemního plynu (dále jen Smlouva o dodávce), jejíž nedílnou součástí jsou tyto OP, Podmínky systému „FREE FOR YOU" (dále jen „Podmínky") a Ceníky, jakož i práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka vznikající ze Smluv o dodávce v takovém případě se na tento typ Smlouvy o dodávce nepoužijí ta ustanovení OP, která upravují závazky smluvních stran ohledně distribuce a poskytování souvisejících služeb. OP jsou kdykoliv k dispozici v obchodních místech Dodavatele, v jeho sídle a na webové stránce Dodavatele (freeforyou.cz).
   
 2. Poskytování sdružených služeb dodávky elektřiny a zemního plynu se řídí uzavřenou Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu (dále jen „Smlouva"), a jejími nedílnými součástmi, těmito OP, Podmínkami a platným Ceníkem To, co není upraveno Smlouvou, se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ") a zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, v platném znění (dále jen „EZ") a příslušnými prováděcími a souvisejícími právními předpisy.
   
 3. Při uzavření Smlouvy Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Dodavatel sjedná a uzavře v zastoupení Zákazníka s příslušným Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS") smlouvu zahrnující dopravu Komodity do odběrného nebo předávacího místa Zákazníka (Smlouvu o distribuci elektřiny a zemního plynu) a poskytne za tímto účelem PDS potřebné údaje Zákazníka. Za tímto účelem Zákazník uděluje Dodavateli plnou moc, a to i ke všem úkonům s tím spojeným.
   
 4. Datum uzavření Smlouvy nepředstavuje datum, kdy budou zahájeny dodávky Komodity. Dodávka (a odběr) Komodity je zahájena okamžikem účinnosti registrace změny dodavatele v systému operátora trhu s Komoditou, Operátor trhu (dále jen „OTE")
   
 5. Dodavatel je povinen dodávat Komoditu do odběrného místa Zákazníka stanoveného ve Smlouvě, v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy. Dodávka je splněna přechodem Komodity přes Měřidlo (elektroměr/plynoměr) do odběrného místa Zákazníka.
   
 6. Dodavatel se s výjimkou případů uvedených v čl. II odst. 3 písm. a) a c) VOP zavazuje převzít za Zákazníka v postavení spotřebitele odpovědnost za odchylku podle příslušných právních předpisů.
   
    

II. Přerušení a ukončení dodávky Komodity, odstoupení od Smlouvy a výpověď Smlouvy

 1. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo ukončit dodávku Komodity při neoprávněném odběru Komodity podle EZ, a to v kterémkoliv odběrném místě Zákazníka. Náklady na přerušení a ukončení dodávky Komodity uhradí Zákazník a nevzniká mu při tom právo na náhradu škody a ušlého zisku. Přerušení nebo ukončení dodávky Komodity z důvodu neoprávněného odběru může být provedeno bezprostředně po jeho zjištění, nebude-li se Zákazníkem dohodnuto jinak.
   
 2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

  a) v případě podstatného porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy ze strany Zákazníka,

  b) je-li Zákazník v prodlení se zaplacením jiného peněžitého závazku vůči Dodavateli než závazku vyplývajícího ze Smlouvy, a to déle než 14 dnů po doručení výzvy (upomínky) k zaplacení,

  c) je-li déle než 30 dní z důvodů nečinnosti nebo neplnění povinností Zákazníka přerušena dodávka Komodity dle čl. II. odst. 1 OP nebo je-li déle než 30 dnů přerušena dodávka Komodity ze strany PDS z důvodu neoprávněného odběru Komodity nebo z důvodu jiného porušení povinností Zákazníka vůči Dodavateli,

  d) odvolal-li Zákazník udělený souhlas se zpracováním osobních údajů a nelze-li z tohoto důvodu realizovat povinnosti Dodavatele vyplývající ze Smlouvy.
   
 3. Za podstatné porušení povinnosti vyplývající ze Smlouvy ze strany Zákazníka se považuje zejména:

  a) porušení povinnosti nebýt v době od zahájení dodávky Komodity podle této Smlouvy po celou dobu její platnosti smluvní stranou smluvního vztahu s jiným dodavatelem Komodity, podle kterého by v době platnosti Smlouvy měla být dodávána Komodita do odběrného místa uvedeného ve Smlouvě,

  b) neplnění smluvených platebních povinností ze strany Zákazníka (tj. jakákoliv úhrada záloh, faktur za sdružené služby dodávky Komodity (vč. dalších plateb podle Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu), smluvního poplatku, smluvní pokuty, úroků z prodlení) nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem Komodity; které nejsou splněny ani poté, co byl na ně Zákazník Dodavatelem upozorněn,

  c) úkony Zákazníka směřující k zabránění zahájení dodávky Komodity Dodavatelem nebo ke zmaření již zahájené dodávky Komodity,

  d) porušení povinnosti, v jehož důsledku vznikne Dodavateli škoda.
   
 4. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Dodavatele. Za podstatné porušení smluvních povinností Dodavatelem se považuje zejména:

  a) bezdůvodné neposkytování nebo nezajištění distribučních služeb,

  b) bezdůvodné ukončení dodávky Komodity,

  c) splatný dluh Dodavatele vůči Zákazníkovi v prodlení se zaplacením po obdržení písemné výzvy Zákazníka k zaplacení a marném uplynutí 14denní dodatečné lhůty ke splnění závazku počítané ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení,

  d) podstatné porušení smluvních povinností Dodavatelem, zvlášť specifikovaných ve Smlouvě, OP nebo v platných právních předpisech.
   
 5. Byla-li Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele, může Zákazník Smlouvu písemně vypovědět do 15 dnů od zahájení dodávky Komodity. Výpovědní doba činí čtrnáct dnů a začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tímto není dotčena povinnost Zákazníka již odebranou Komoditu a související služby uhradit.
   
 6. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit na základě pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení úpadku proti druhé Smluvní straně. Dodavatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit také po prohlášení konkurzu na Zákazníka během lhůty stanovené insolvenčním zákonem insolvenčnímu správci k vyjádření, že smlouvu splní.
   
 7. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení odstupující Smluvní strany o odstoupení druhé Smluvní straně nebo v písemném oznámení o odstoupení oznámeným pozdějším dnem. Odstoupení adresované Dodavateli je třeba zaslat na adresu sídla Dodavatele. Odstoupením od Smlouvy nezaniká Zákazníkovi povinnost uhradit cenu za již poskytnutá plnění.
   
 8. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a Zákazník ve lhůtě nejpozději tři (3) měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, neoznámí písemně Dodavateli, že trvá na jejím ukončení, smluvní vztah se automaticky prodlužuje o jeden kalendářní rok i opakovaně.
   
 9. Zákazník může Smlouvu ukončit kdykoliv, a to bez nároku Dodavatele na úhradu sankce za předčasné ukončení. Dodavatel má právo požadovat pokutu za neuhrazení dodané komodity.
   
 10. Dokumenty pro ukončení Smlouvy jsou k dispozici na webové stránce Dodavatele freeforyou.cz.
   
 11. Porušuje-li Zákazník povinnosti uvedené v čl. II odst. 3 OP, je Dodavatel oprávněn zajistit prostřednictvím příslušného PDS demontáž Měřidla a Zákazník povinen umožnit PDS přístup k Měřidlu.
   
   

III. Stanovené ceny, vyúčtování, zálohy a platební podmínky

 1. Cena za dodávku Komodity a distribuci Komodity. Cena Komodity je stanovená v Ceníku podle charakteru Produktu sjednaného ve Smlouvě. Produktem se rozumí Dodavatelem nabízená dodávka Komodity a dalších souvisejících služeb ve formě a druzích stanovených Ceníkem. Zákazník má povinnost uhradit Dodavateli poplatek za vybrané služby a přeúčtované služby dle Speciálního ceníku těchto služeb, který je nedílnou součástí Smlouvy a je kdykoliv k dispozici v obchodních místech Dodavatele a na webové stránce Dodavatele freeforyou.cz.
   
 2. Zálohy a Platební podmínky. Zákazník je povinen v průběhu Zúčtovacího období hradit zálohy v četnosti stanovené dle Smlouvy. Výše, počet a splatnost záloh jsou stanoveny v Platebním kalendáři. Dodavatel je povinen doklad o úhradě dalších plateb vystavit na žádost Zákazníka po jejich úhradě. Ostatní případné platby mohou být vyúčtovány také samostatnou fakturou. Samostatná faktura je splatná patnáctý den ode dne vystavení faktury nebo v den splatnosti v ní uvedený, je-li tento den pozdějším, nebude-li dohodnuto jinak. Zálohy jsou splatné vždy k 15. dni předchozího měsíce odběru komodity. Náklady spojené s úhradou závazků podle Smlouvy nese každá Smluvní strana na své straně. V případě platby inkasem z účtu Zákazníka tento souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn vyúčtovanou částku inkasovat kdykoli od doby splatnosti. Platba Zákazníka se považuje za splněnou, je-li řádně identifikována (označena správným variabilním symbolem) a připsána v předepsané výši na příslušný bankovní účet Dodavatele. Smluvní strany si sjednávají, že neoznačené platby poskytnuté Zákazníkem na bankovní účet Dodavatele může Dodavatel započíst na kteroukoli svoji pohledávku za Zákazníkem, a to dle uvážení Dodavatele, ledaže Zákazník předem určí, k jakému účelu je platba určena.
   
 3. Jistina. Zákazník je povinen za účelem zajištění budoucích pohledávek poskytnout Dodavateli Jistotu ve výši dvounásobku smluvně stanovené Zálohy v případě, že:

  a) vyjde-li po uzavření Smlouvy najevo, že Zákazník byl v rámci zasmluvněného odběrného místa vůči předcházejícímu dodavateli v prodlení s úhradou sjednané zálohy za dodávky Komodity, vyúčtování za dodávky Komodity, nebo jakékoliv jiné peněžité pohledávky,

  b) mezi Dodavatelem a Zákazníkem byla sjednána povinnost Zákazníka dát Dodavateli Jistotu před započetím dodávek Komodity,

  c) v jiných odůvodněných případech. Dodavatel má právo upravovat výši jistiny podle aktuálních zálohových plateb. Zákazník, který má uhrazenou jistinu rovnající se dvou měsíčním zálohám vzniká sleva 2 % z obchodní marže Dodavatele za MWh.
   
 4. Vyúčtování. Vyúčtování Celkové ceny za dodávku a distribuci Komodity (dále jen „Vyúčtování") bude prováděno dle Ceníku platného v době plnění minimálně jednou za 13 měsíců. Vyúčtování se skládá z vyúčtování Ceny za dodávku, ceníku poplatků a distribuci Komodity a započítání záloh uhrazených na tuto Komoditu, když Vyúčtováním tak může vzniknout Dodavateli právo vůči Zákazníkovi na uhrazení nedoplatku (jestliže bylo na zálohách uhrazeno méně, než kolik činí Celková cena za dodávku Komodity za zúčtovací období (dále jen „Nedoplatek")), či může vzniknout Zákazníkovi právo vůči Dodavateli na uhrazení přeplatku (jestliže bylo na zálohách uhrazeno více, než kolik činí Celková cena za dodávku Komodity za zúčtovací období (dále jen „Přeplatek")). Přeplatek si může Dodavatel ponechat a zaúčtuje za další plnění v dalším období. Nejpozději bude zúčtován při ukončení trvání smlouvy. Dodavatel je povinen na vyžádání klienta zaslat přeplatek do 30ti dnů od doručení žádosti.
   
   

IV. Prodlení, smluvní pokuty a poplatky

 1. Úrok z prodlení. Zákazník v postavení spotřebitele, který je v prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) podle této Smlouvy, je povinen zaplatit Dodavateli zákonný úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů. V ostatních případech Dodavatel a Zákazník sjednávají, že pro případ prodlení s úhradou kterékoliv splatné pohledávky (peněžitého dluhu) podle Smlouvy je prodlévající Smluvní strana (dlužník) povinna zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Toto ustanovení se nevztahuje na prodlení s úhradou Přeplatku ze strany Dodavatele.
   
 2. Smluvní pokuty a poplatky Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu:

  a) ve výši stanovené 200,- Kč za každou písemnou upomínku jednotlivého porušení povinnosti, a to i zaslanou e-mailem, za třetí upomínku před ukončením/zkrácení dodávek bude dodavatel účtovat 600,- Kč,
   
  b) neuhradí-li Zákazník dodanou komoditu v den splatnosti, ani po urgenci úhradě dlužné částky, je Dodavatel oprávněn účtovat poplatek v celkové výši 18 % z dlužné částky nebo její neuhrazené části, Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na odstoupení od Smlouvy ani na náhradu škody. Zákazník bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s uplatněním případné pohledávky, kterou za ním Dodavatel evidoval z titulu poskytování dodávek Komodity, jdou k tíži Zákazníka a považují se za příslušenství pohledávky Dodavatele. Zákazník bere na vědomí, že za náklady spojené s uplatněním takové pohledávky se považují zejména soudní poplatky, odměna advokáta či notáře, náklady na zasílání upomínek a jiné upomínání Zákazníka jakož i veškeré další náklady na vymáhání pohledávky.
   
 3. Dojde-li k přerušení dodávky Komodity do odběrného místa zavazuje se Zákazník uhradit všechny poplatky související se zahájením, přerušení dodávky Komodity, obnovením dodávky Komodity nebo ukončením dodávky Komodity stanovené dle ceníku poplatků dodavatele.
   
 4. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli poplatek za Dodavatelem poskytnuté plnění dle Ceníků.
   
   

V. Reklamace a řešení sporů

 1. Smluvní strana, která zjistí prokazatelné chyby nebo omyly při vyúčtování plateb podle Smlouvy, je oprávněná tuto skutečnost u druhé Smluvní strany reklamovat. Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost faktury nebo zálohy. Reklamující Smluvní strana zašle druhé Smluvní straně písemnou výzvu k odstranění zjištěného stavu a k jeho nápravě, a to neprodleně poté, co měla Smluvní strana možnost vadu zjistit, nejpozději do 30 dnů ode dne splatnosti vyúčtování, anebo ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se reklamující Smluvní strana dozvěděla, či dozvědět mohla, o skutečnosti, v důsledku, níž je reklamace podána, nebo v jiné lhůtě, stanovené těmito OP.
   
 2. Reklamace se provádí vyplněním reklamačního formuláře umístěného na webovém portále nebo na vyžádání u Dodavatele se všemi v něm požadovanými údaji. Dodavatel může v případě pochybnosti vyžadovat autorizaci podpisu Zákazníka anebo jeho úřední ověření.
   
 3. Smluvní stranou později rozšiřované a nově uplatňované nároky týkající se reklamace budou považovány za novou reklamaci. Každá nová či opakovaná reklamace téže skutečnosti bude vyřizována jako samostatná.
   
 4. Smluvní strana, vůči které je reklamace uplatněna, tuto přešetří a výsledek šetření oznámí písemně reklamující Smluvní straně ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržela. Byla-li reklamace oprávněná, bude neprodleně provedeno vzájemné vypořádání rozdílů v platbách, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace Smluvní straně. Spočívá-li důvod reklamace ve vyúčtování distribuce Komodity od PDS a Dodavatel reklamuje vyúčtování distribuce v souladu s příslušným právním předpisem u PDS, lhůty shora uvedené po dobu vyřizování reklamace u PDS neběží.
   
 5. Příslušnost soudu pro řešení sporu ze Smlouvy je stanovena příslušným právním předpisem. V případě soudního řízení ve sporech s mezinárodním prvkem je místně příslušný vždy soud podle sídla Dodavatele. Rozhodným právem bude vždy právo České republiky (přičemž se vylučuje zpětný odkaz na jiné než české právo). Je-li Zákazník spotřebitelem ve smyslu platných právních předpisů, je též možné případné spory vyplývající ze Smlouvy mimosoudně řešit před Energetickým regulačním úřadem.
   

 VI. Doručování

 1. Veškerá sdělení, podání a oznámení mezi Dodavatelem a Zákazníkem mohou být doručována prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb, kurýrních služeb a rovněž elektronickými prostředky (email), pokud kontaktní údaje pro užití elektronických prostředků poskytl Zákazník Dodavateli při uzavření Smlouvy nebo kdykoli během smluvního vztahu.
   
 2. Písemnosti adresované druhé Zákazníkovi odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené 3. pracovní den od jejich prokazatelného odeslání na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo těchto OP, nebo 15. pracovní den od jejich prokazatelného odeslání, byla-li odeslána na adresu v jiném státě.
   
 3. Byla-li písemnost adresovaná druhé Zákazníkovi odeslaná prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doporučeně a adresát si tuto doporučenou písemnost nevyzvedne do 15 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou.
   
 4. V případě, že by kterákoliv Smluvní strana měla v úmyslu změnit adresu pro doručování, písemně to oznámí druhé Smluvní straně.
   
   

VII. Společná a závěrečná ustanovení

 1. Smlouva může být uzavřena jen písemnou formou, nebo elektronickým podpisem. Jakákoliv dřívější písemná ujednání, nabídky, ústní jednání atd. nezahrnuta do Smlouvy, OP a Ceníku jsou neplatná a Zákazník ani Dodavatel se jich nemůže dovolávat. Nová Smlouva vždy nahrazuje jakoukoli dosud účinnou smlouvu uzavřenou na totéž odběrné místo mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Tím však nejsou dotčena práva a nároky Zákazníka a Dodavatele plynoucí z dříve uzavřené smlouvy. Pokud je ujednání ve Smlouvě v rozporu s OP, má ujednání ve Smlouvě přednost.
   
 2. Zákazník se zavazuje poskytovat Dodavateli veškerou potřebnou součinnost k tomu, aby Smlouva mohla být řádně plněna a nečinit, vyjma úkonů, k nimž je výslovně oprávněn dle Smlouvy, OP a zákona, za trvání Smlouvy žádné úkony, směřující k omezení či zamezení existence podmínek pro řádné plnění Smlouvy s ohledem k přenesené odpovědnosti za odchylku na Dodavatele. Tuto součinnost se zavazuje Zákazník Dodavateli poskytovat i v případě úkonů, směřujících k uzavření Smlouvy s Dodavatelem či úkonů směřujících k ukončení smluvního vztahu Zákazníka s předchozím Dodavatelem.
   
 3. Poskytnutí neúplných či nepravdivých informací, rozhodných pro uzavření Smlouvy, může mít za následek neplatnost Smlouvy ex tunc, od počátku, tzn. Zákazník je v takovém případě povinen Dodavateli nahradit vzniklou škodu. V případě poskytnutí neúplných, či nepravdivých informaci při uzavření Smlouvy, bere Zákazník na vědomí, že se vystavuje riziku neúspěšné realizace procesu změny dodavatele. Škoda, která Zákazníkovi vznikne v důsledku takové neúspěšné realizace změny dodavatele, jde k tíži Zákazníka.
   
 4. Neumožní-li Zákazník v předem oznámené době odečtu přístup k Měřidlu a nesdělí-li ověřitelné a pravdivé údaje o naměřeném množství Komodity do 3 dnů od doručení výzvy k nahlášení stavu Měřidla, vyúčtuje Dodavatel Zákazníkovi spotřebu Komodity odhadem dle předpokládané spotřeby s přihlédnutím ke spotřebě z minulého srovnatelného období a k charakteru odběrného místa v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů. Stejným způsobem je Dodavatel oprávněn vyúčtovat spotřebu Komodity v případě poruchy Měřidla.
   
 5. Dodavatel je oprávněn jednostranně měnit, popř. nahradit stávající ustanovení těchto OP novými a dále je oprávněn měnit OP v případě, že na jejich obsah dopadne změna právního předpisu. Dodavatel je oprávněn měnit cenu za dodávku Komodity stanovenou Ceníkem.
   
 6. Nové OP/nový ceník budou/bude zveřejněny/zveřejněn v obchodních místech Dodavatele, na webových stránkách Dodavatele (freeforyou.cz) anebo jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 kalendářních dnů před účinností změny a o této změně Zákazník bude informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě. Zákazník je povinen se s novými OP/novým Ceníkem seznámit.
   
 7. V případě, že Zákazník v postavení spotřebitele se změnou OP/zvýšením ceny nesouhlasí, je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit, a to nejpozději do 10. dne před nabytím účinnosti změny OP/zvýšení ceny za dodávku Komodity. Dodavatel může návrh nových OP zaslat Zákazníkovi také poštou na adresu Zákazníka. Nebude-li Zákazníkovi změna OP/zvýšení ceny oznámena ve stanovené lhůtě či nebude-li Zákazník poučen o právu od Smlouvy odstoupit, je Zákazník oprávněn odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 3 měsíců od data změny OP/zvýšení ceny.
   
 8. Zákazník není oprávněn postoupit své pohledávky za Dodavatelem, ani postoupit smlouvu nebo její část a práva i povinnosti z ní vyplývající bez výslovného písemného souhlasu Dodavatele.
   
 9. Odstoupení podle čl. VII. odst. 7 OP je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno Dodavateli, neurčí-li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupení.
   
 10. Smluvní strany se vzájemně zavazují podávat si včasné a určité informace o změnách údajů uvedených ve Smlouvě, včetně takových údajů, jako jsou změny bankovního spojení, identifikačních údajů Smluvní strany, osobních údajů, zasílacích adres. Opomenutí nebo neposkytnutí takových informací jde k tíži povinné Smluvní strany. Smluvní strany se dále zavazují poskytovat si včas všechny informace, které by měly nebo mohly mít vliv na plnění Smlouvy. Zákazník se zavazuje v případě potřeby (např. požadavek PDS) všechny tyto výše uvedené změny doložit kopií dokladu, který změnu dosvědčuje. Dodavatel je oprávněn jakékoli změny či informace Zákazníkovi sdělovat jejich uveřejněním na svých webových stránkách a Zákazník je povinen se s nimi seznámit.
   
 11. Zákazník tímto uděluje Dodavateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, a to zejména pro potřeby zasílání obchodních sdělení, potřeby obchodní, marketingové, jakož i za účelem případného vymáhání splatných pohledávek Dodavatele za Zákazníkem prováděného Dodavatelem nebo jím pověřenou třetí osobou, případně též za účelem postoupení splatných pohledávek Dodavatele za Zákazníkem jiným subjektům. Zákazník souhlasí s tím, aby mu Dodavatel zasílal upomínky, oznámení týkající se této smlouvy a jejího plnění, obchodní a marketingová sdělení prostřednictvím SMS na tel. číslo, které zákazník uvedl ve Smlouvě, jakož případně na emailovou adresu, kterou zákazník uvedl ve Smlouvě.
   
 12. Za osobní údaje jsou považovány zejména údaje uvedené ve Smlouvě. Osobou správce se pro účely zpracování osobních údajů rozumí Dodavatel. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu tří let od jejího ukončení. Zákazník výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn při plnění Smlouvy sdělovat některé osobní údaje Zákazníka třetím osobám, především původnímu dodavateli, PDS a příslušným úřadům, jak plyne ze Smlouvy, a to jen za účelem realizace Smlouvy, Zákazník rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených správcem. Zákazník bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Dodavatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   

 

Tyto Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektrické energie a zemního plynu jsou účinné od 1.9.2022 a nahrazují všechny  podmínky systému FREE for YOU vydané v minulosti.

V Praze dne 22.7.2022

FREE for YOU s.r.o.

 

Chcete se na něco zeptat? Napište nebo zavolejte.

Zanechte na sebe kontakt, ozveme se Vám.

Odeslat

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost FREE for YOU s.r.o., sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČO 25336665, za účelem nabídky produktů a služeb. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

+420 227 072 290

O vaše potřeby se postarají naši zkušení pracovníci, Kateřina a Rudolf, kteří jsou vždy připraveni zodpovědět vaše dotazy a vyřešit vaše problémy. Jsou tu pro vás a těší se na každou vaši zprávu či telefonát.

Kateřina Kelišová

Rudolf Kováč

Adresa:

FREE for YOU s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 - Holešovice

Provozní doba:Pracovní dny 8:00 –16:30

Sdílejte a sledujte nás na sociálních sítích.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube

Copyright by Free for You © 2023

Top
Menu
User Minimal A Line Bold white

Přihlášení