Ochrana osobních údajů - GDPR

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost FREE for YOU s.r.o. IČ:25336665, DIČ: CZ25336665, se sídlem Podkovářská 674/2, 190 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložka 260212 (dále jen „Správce") zpracovává níže uvedené osobní údaje Zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ") a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR") a zavazuje se přijmout technická a vnitřní organizační opatření k ochraně zpracovávaných osobních údajů. Bez uděleného souhlasu Zákazníka zpracovává Správce pouze osobní údaje, které je povinen zpracovávat nebo uchovávat na základě plnění smluvní povinnosti, právní povinnosti a v případech oprávněného zájmu Správce.
   
 2. Zájmem Správce je ochrana údajů, osobních práv, stejně jako dbaní práva na informační sebeurčení při získání, zpracování a používání osobních údajů každého Zákazníka.
   
 3. Subjektem údajů se rozumí Zákazník.
   
   

II. Účel zpracování osobních údajů, druh zpracovaných osobních údajů a způsob zpracování osobních údajů

 1. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné.
   
 2. Poskytnuté údaje Správce zpracovává a uchovává:

  a) pro účely plnění smluvního závazku plynoucího z uzavřené smlouvy o sdružených službách dodávky elektrické energie anebo zemního plynu,

  b) zkvalitnění péče a zjištění relevantních potřeb Zákazníka,

  c) vedení komunikace se Zákazníkem,

  d) pro účely provádění vyúčtování,

  e) pro vnitřní potřebu,

  f) případně pro vymáhání pohledávek či hodnocení platební morálky Zákazníka.
   
 3. Správce zpracovává a uchovává následující osobní údaje Zákazníka:

  a) jméno a příjmení,

  b) IČ

  c) adresa a sídlo

  d) korespondenční adresa

  e) datum narození a rodné číslo,

  f) telefonní číslo a e-mailová adresa,

  g) údaje o platbách, platební morálce a SIPO,

  h) číslo bankovního účtu

  i) údaje o spotřebě komodity,

  j) IP adresa,

  k) identifikátor odběrného místa – EAN.
   
 4. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím shromažďování, monitorování, profilování a vyhodnocování osobních údajů. Správce provádí zpracování osobních údajů mechanicky i automatizovaně.
   
   

III. Jakým způsobem Správce osobní údaje získává a komu může osobní údaje poskytnout

 1. Správce získává osobní údaje Zákazníka přímým kontaktem se Zákazníkem anebo od třetích osob. Nezískává-li Správce osobní údaje přímo od Zákazníka, sdělí Zákazníkovi do jednoho měsíce zdroj, ze kterého získané osobní údaje pocházejí.
   
 2. Zákazník bere na vědomí, že v případě některých činností, jako je například spolupráce s obchodními partnery Správce, dozorovými orgány, pro marketingové aktivity, vymáhání pohledávek aj., spolupracuje Správce s třetími stranami, kterým je nutné některé osobní údaje Zákazníka zpřístupnit, především však původnímu dodavateli, PDS a příslušným úřadům, jak plyne ze Smlouvy o dodávkách, a to jen za účelem realizace Smlouvy.
   
 3. Informace o subjektech a seznam subjektů, se kterými Správce spolupracuje a jimž některé údaje předává, je uveden v seznamu obchodních partnerů/kontaktních míst. Správce uvádí, že při poskytování osobních údajů třetím stranám však vždy dbá s největší opatrností na to, aby byly poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu, a to důvěryhodným subjektům, které se zavázaly poskytnuté údaje řádně a bezpečně chránit.
   
 4. Správce je dále oprávněn spravované údaje poskytnout v případech daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod.
   
   

IV. Zasílání obchodních sdělení

 1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se FREE for YOU, službami nebo podnikem Správce na e-mailovou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Správce na e-mailovou adresu Zákazníka.
   
 2. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas dle předchozího ustanovení odvolat.
   
   

 V. Ochrana osobních údajů

 1. Bezpečnost a ochrana osobních údajů je v rámci vnitřní struktury Správce zabezpečená prostřednictvím:

  a) mlčenlivosti zaměstnanců,

  b) dodržování vnitřních směrnic upravujících zásady ochrany osobních údajů,

  c) pečlivý výběr a prověrka smluvních partnerů Správce,

  d) zachovávaní důvěrnosti komunikací, zpráv apod.
   
   

 VI. Kontaktování registrování Zákazníka

 1. Správce kontaktuje Zákazníky výhradně prostřednictvím zákaznického centra Správce.
   
 2. Při kontaktování Zákazníků Správce používá údaje, které mu byly poskytnuty ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících předpisů.
   
 3. Správce kontaktuje Zákazníky osobně, písemně, elektronickou poštou, faxem anebo telefonicky. Správce odesílá e-maily z e-mailové adresy uvedené na webových stránkách Správce. Pokud je v těle emailu uveden aktivní odkaz na webové stránky, jedná se o odkaz na stránky umístěné na freeforyou.cz. Prostřednictvím telefonu Správce kontaktuje Zákazníky z telefonních čísel, která jsou uvedena rovněž na webových stránkách Správce.
   
   

VII. Náhled do poskytnutých osobních údajů

 1. Zákazník má právo na bezplatnou písemnou informaci o tom, jaké osobní údaje o něm Správce užívá a užil. Po obdržení této informace je Zákazník oprávněn požádat Správce, aby osobní údaje opravil, zablokoval anebo zcela zrušil či vymazal.
   
 2. Zákazník bere na vědomí, že Správce není povinen na jeho žádost vymazat osobní údaje, které musí Správce uchovávat povinně podle příslušného právního předpisu.
   
   

VIII. Souhlas s poskytnutím osobních údajů

 1. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních norem Evropské unie a že jím poskytované osobní údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
   
 2. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu a za účelem uvedeným v tomto dokumentu.
   
 3. Správce uvádí, že bude osobní údaje zpracovávat:

  a) elektronicky prostřednictvím počítačů a počítačových programů a informačního systému,

  b) v písemné podobě.
   
 4. Zákazník tímto uděluje v souladu s tímto dokumentem souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu určitou, konkrétně na dobu trvání smluvního vztahu se Správcem.
   
 5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že vybrané osobní údaje bude Správce na základě zákonné povinnosti a tohoto souhlasu uchovávat i po ukončení smluvního vztahu mezi Zákazníkem a Správcem, a to po nezbytně nutnou dobu, minimálně však 5 let.
   
 6. Zákazník je oprávněn kdykoliv písemně tento souhlas s poskytnutím osobních údajů odvolat.
   
 7. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Zákazníka jakožto subjektu údajů a oprávněné osoby a obsahem souhlasu je svolení Zákazníka se zpracováním a uchováním osobních údajů.
   

Chcete se na něco zeptat? Napište nebo zavolejte.

Zanechte na sebe kontakt, ozveme se Vám.

Odeslat

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost FREE for YOU s.r.o., sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČO 25336665, za účelem nabídky produktů a služeb. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

+420 227 072 290

O vaše potřeby se postarají naši zkušení pracovníci, Kateřina a Rudolf, kteří jsou vždy připraveni zodpovědět vaše dotazy a vyřešit vaše problémy. Jsou tu pro vás a těší se na každou vaši zprávu či telefonát.

Kateřina Kelišová

Rudolf Kováč

Adresa:

FREE for YOU s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 - Holešovice

Provozní doba:Pracovní dny 8:00 –16:30

Sdílejte a sledujte nás na sociálních sítích.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube

Copyright by Free for You © 2023

Top
Menu
User Minimal A Line Bold white

Přihlášení