SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Přílohač.2
I. Úvodní ustanovení
a. Společnost FREE for YOU s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108g,
Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ:25336665, zapsaná v
obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,
oddílu C, vložka 260212 (dále jen „Správce“) je provozovatelem
webových stránek www.freeforyou.cz (dále jen „Webový
portál“).
b. Zájmem Správce je ochrana údajů, osobních práv, stejně jako
dbaní práva na informační sebeurčení při získání, zpracování a
používání osobních údajů každého Registrovaného uživatele na
Webovém portálu.
c. Správce prohlašuje, že si je vědom významu ochrany osobních
údajů a soukromí Registrovaných uživatelů na Webovém
portálu, a proto při uchovávání a zpracování osobních údajů
postupuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“), se zákonem č.101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č.127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, a dále dle příslušných ustanovení
Občanského zákoníku, jakož i dalších příslušných norem
Evropské unie.
Subjektem údajů se rozumí Registrovaný uživatel (dále také též
„RU“) Webového portálu. Pojmy uvedené v této Příloze č. 2
mají význam uvedený v čl. II Podmínek systému FREE for YOU.
II. Účel zpracování osobních údajů, druh zpracovaných osobních
údajů a způsob zpracování osobních údajů
a. Pro registraci a založení Osobního účtu na Webovém portálu,
následné čerpání Výhod a Slev plynoucích z registrace v
systému FREE for YOU, je poskytnutí osobních údajů nezbytné.
b. Poskytnuté údaje Správce zpracovává a uchovává:
1. pro účely plnění Smlouvy,
2. pro účely poskytnutí všech Výhod a Slev
plynoucích z registrace na Webovém portálu,
3. pro účely správy a užívání Webového portálu a
Osobního účtu,
4. zkvalitnění péče a zjištění relevantních potřeb RU,
5. vedení komunikace s RU,
6. pro účely provádění vyúčtování,
7. pro vnitřní potřebu práce se systémem FREE for
YOU,
8. pro vymáhání pohledávek či zjišťování a hodnocení
platební morálky RU,
9. pro účely bezplatného slosování o ceny, poskytování
Výhod a jiných benefitů v rámci systému FFY.
c. Správce zpracovává a uchovává následující osobní údaje RU,:
1. jméno a příjmení,
2. akademický či jiný titul před/za jménem,
3. název firmy,
4. adresa,
5. sídlo, místo podnikání nebo adresa trvalého pobytu
6. Přezdívka, pod níž je RU registrován na Webovém
portálu,
7. datum narození a rodné číslo,
8. rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační
číslo,
9. číslo bankovního účtu, popř. ve tvaru IBAN,
10. údaje o platbách, platební morálce a SIPO,
11. telefonní číslo a e-mailová adresa,
12. IP adresa a cookies/identifikace dle cookies,
13. profilová fotografie či podobizna,
14. identifikátor odběrného místa – EAN, EIC.
d. Správce zpracovává osobní údaje prostřednictvím
shromažďování, monitorování, profilování a vyhodnocování
osobních údajů. Správce provádí zpracování osobních údajů
mechanicky i automatizovaně.
e. Správce zpracovává osobní údaje:
1. elektronicky prostřednictvím počítačů a
počítačových programů a informačního systém,
2. v písemné podobě.
III. Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro marketingové účely
a. Zájmem Správce je také přizpůsobit nabídku jeho produktů a
služeb potřebám RU a připravit ji v co nejlepší kvalitě.
b. V souladu s tímto článkem Správce Poskytnuté údaje
zpracovává a uchovává pro účely:
1. zasílání nabídky produktů a služeb RU,
2. marketingové a obchodní,
3. analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku
Správce RU.
c. V souladu s tímto článkem Správce zpracovává a uchovává
následující osobní údaje RU:
1. jméno a příjmení,
2. Přezdívka, pod níž je RU registrován na webovém
portálu,
3. datum narození a rodné číslo,
4. telefonní číslo a e-mailová adresa,
5. IP adresa a cookies/identifikace dle cookies,
6. profilová fotografie či podobizna.
d. Souhlas zůstává v platnosti po dobu trvání registrace nebo
využívání produktů a služeb Správce a následující 1 rok poté,
pokud nedojde k odvolání podle čl. IX písm. g) tohoto
dokumentu.
IV. Jakým způsobem Správce osobní údaje získává a komu může
osobní údaje poskytnout
a. Správce získává osobní údaje RU přímým kontaktem s RU anebo
od třetích osob. Nezískává-li Správce osobní údaje přímo od RU,
na žádost RU Správce sdělí RU do jednoho měsíce zdroj, ze
kterého získané osobní údaje pocházejí.
b. RU bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě některých
činností, jako je například spolupráce s obchodními partnery
Správce, vymáhání pohledávek aj., spolupracuje Správce s
třetími stranami, kterým je nutné některé údaje RU zpřístupnit.
Správce je oprávněn spravované údaje poskytnout v případech
daných zákonem, například orgánům státní správy, soudům,
orgánům činným v trestním řízení apod.
c. RU tak bere na vědomí a souhlasí s tím, že Správce může sdělit
osobní údaje RU následujícím subjektům:
1. spřízněným společnostem, tj. společnosti, které jsou
řízené, ovládané nebo vlastněné Správcem,
2. subjektům v rámci podnikatelského seskupení
systému FREE for YOU,
3. obchodním partnerům, jejichž seznam či údaje o
spolupráci uvádí Správce na svých webových
stránkách,
4. poskytovatelům služeb, zejména společnostem
pomáhajícím s fakturacemi, provozem Webového
portálu, účetní společnosti, daňovému poradci,
auditoru, advokátu, apod.,
5. orgánům státní správy a samosprávy, soudům,
orgánům činným v trestním řízení, správním
orgánům, např. Energetickému regulačnímu úřadu,
OTE, a.s.
6. svým případným právním nástupcům,
7. jiným subjektům v souvislosti s plněním povinností
Společnosti dle Podmínek.
d. RU bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho Přezdívka, profilová
fotografie, jakož i údaje o něm dle Podmínek zobrazované ve
Webovém portálu, jsou zpřístupněny dalším Registrovaným
uživatelům, v jejichž Síti přátel RU je a Správce pro účely práce
se systémem FFY s těmito údaji při spolupráci s RU v Síti přátel
pracuje a nakládá.
e. Správce uvádí, že při poskytování osobních údajů třetím
stranám však vždy dbá s největší opatrností na to, aby byly
poskytnuty údaje pouze v nezbytném rozsahu.
V. Ukládání cookies a přenášených informací
a. Společnost může zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila
poskytování informačních služeb Společnosti, v souladu s
ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či
podobných nástrojů a je zajištěno, aby RU byly známy
informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež
používají, Společnost pro tento účel stanoví samostatné
podmínky pro použití cookies, které jsou k dispozici na
webových stránkách společnosti. RU má možnost odmítnout,
aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho
koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči
funkcionalitu anonymního prohlížení.
b. RU v případě zasílání obchodních sdělení Společností rovněž
souhlasí s automatickým krátkodobým dočasným ukládáním
přenášených informací ve smyslu zák.č. 480/2004 Sb., o
některých službách informační společnosti, v platném znění.
VI. Ochrana osobních údajů na webovém portálu
a. Bezpečnost a ochrana osobních údajů je v rámci vnitřní
struktury Správce zabezpečená prostřednictvím:
1. povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců a jejich
proškolení, jakož i dodržování vnitřních směrnic
upravujících zásady ochrany osobních údajů,
2. pečlivý výběr a prověrka smluvních partnerů Správce
a smluvní zajištění povinnosti k ochraně osobních
údajů těmito smluvními partnery,
3. zachovávání důvěrnosti komunikací, zpráv, interních
dokumentů, atd.
b. Informace chráněné zvláštními právními předpisy (například
osobní údaje Registrovaných uživatelů), jsou na Webovém
portálu zpřístupněny pouze předchozí identifikaci RU a vybrané
osobní údaje pak v Síti přátel dle Podmínek a přístup k nim
podléhá autentizaci jednotlivého RU pomocí jeho Přístupových
údajů (Přezdívka a Heslo). Kompletní přístupové údaje má
k dispozici pouze RU, kterému byl zřízen Osobní účet na
Webovém portálu a vybrané údaje, zejm. Přezdívku ty osoby,
jimž ji RU sám sdělí. RU je povinen tyto údaje chránit před
třetími osobami a zacházet s nimi v souladu s Podmínkami.
VII. Kontaktování Registrovaných uživatelů Webového portálu
a. Správce kontaktuje RU výhradně prostřednictvím oprávněných
osob, jejichž totožnost a příslušnost ke Společnosti lze
telefonicky ověřit na telefonním čísle infolinky Správce
uvedeném na webových stránkách Společnosti.
b. Při kontaktování RU Správce používá údaje, které mu byly
poskytnuty RU nebo které zjistil z veřejných zdrojů ve smyslu
zákona o ochraně osobních údajů.
c. Správce kontaktuje RU osobně, telefonicky, zprávami SMS,
zprávami mobilních aplikací, oznámeními na Webovém portálu
či v Osobním účtu RU anebo e-mailovými zprávami, jakož i
dopisy doručovanými poštou.
d. Správce odesílá emaily z emailové adresy obsahující doménu
správce, tj. „freeforyou.cz“. Pokud je v těle e-mailu uveden
aktivní odkaz na webové stránky, jedná se o odkaz na stránky
umístěné na www.freeforyou.cz. Prostřednictvím telefonu
Správce kontaktuje registrované uživatele z telefonních čísel,
která lze ověřit na telefonním čísle infolinky Správce uvedeném
na webových stránkách Společnosti.
e. Registrovaný uživatel tímto uděluje rovněž souhlas Společnosti
k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve
formě textových, hlasových, zvukových nebo obrazových zpráv
poslaných prostřednictvím veřejné sítě elektronických
komunikací ve smyslu zák.č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, v platném znění.
VIII. Náhled do poskytnutých osobních údajů
a. RU do svých sdělených osobních údajů může po dobu jejich
zpracování a uchování u Správce nahlédnout kdykoliv ve svém
Osobním účtu na Webovém portálu. RU může tyto osobní údaje
měnit.
b. RU má právo na bezplatnou písemnou informaci o tom, jaké
osobní údaje o něm Správce užívá a užil. Po obdržení této
informace je RU oprávněn požádat Správce, aby osobní údaje
opravil, zablokoval anebo zcela zrušil či vymazal.
c. RU bere na vědomí, že Správce není povinen na jeho žádost
vymazat osobní údaje, které musí Správce uchovávat povinně
podle příslušného právního předpisu.
IX. Souhlas s poskytnutím osobních údajů
a. RU prohlašuje, že si je vědom svých práv podle zákona o
ochraně osobních údajů a příslušných právních norem Evropské
unie a že jím poskytované osobní údaje jsou pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
b. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje
v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a
zpracovávat je pouze v souladu a za účelem uvedeným v tomto
dokumentu.
c. RU tímto uděluje v souladu s tímto dokumentem souhlas se
zpracováním osobních údajů na dobu určitou, konkrétně na
dobu to na dobu trvání registrace, Smlouvy anebo do odvolání
vysloveného souhlasu.
d. RU bere na vědomí a souhlasí s tím, že vybrané osobní údaje
bude Správce na základě zákonné povinnosti a tohoto souhlasu
uchovávat i po ukončení registrace na Webovém portálu nebo
Smlouvy, a to po nezbytně nutnou dobu, minimálně však 5 let.
e. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle RU jakožto
subjektu údajů a oprávněné osoby a obsahem souhlasu je
svolení RU se zpracováním a uchováním osobních údajů.
f. RU je oprávněn kdykoliv písemně tento souhlas s poskytnutím
osobních údajů odvolat.
g. RU je oprávněn kdykoliv písemně odvolat souhlas s poskytnutím
osobních údajů pro marketingové účely dle čl. III tohoto
dokumentu. Takové odvolání souhlasu dle čl. III nemá vliv na
souhlas udělený pro účely dle čl. II tohoto dokumentu.
X. Svolení k užití profilové fotografie či podobizny
a. RU může v rámci procesu registrace či kdykoliv po ní doplnit
svůj Osobní účet o fotografii či podobiznu, která se bude
zobrazovat v Síti přátel na Webovém portálu. Pokud tak učiní,
uděluje tím současně oprávnění Společnosti tuto fotografii či
podobiznu zobrazovat na Webovém portálu a po dobu její
poskytnutí s ní nakládat jako s osobním údajem RU. RU
odpovídá Společnosti za případné porušení autorských práv a je
povinen uhradit Společnosti škodu, která jí zveřejněním
fotografie či podobizny případně vznikne.